دسته‌بندی: رویه قضایی

ممانعت از حق

ممانعت از حق ممانعت زوجه از ورود زوج به منزل مشترک و مشاع، از مصادیق بزه ممانعت از حق است نه تصرف عدوانی رای بدوی

ادامه مطلب »