وکیل ملکی

تغییر کاربری زمین

تغییر کاربری زمین بر خلاف تصور عمومی كه مرجع صالح جهت تجويز تغيير كاربری را شهرداری ميداند، بايد عنوان نمود كه صلاحيت اين موضوع بر عهده شورای عالی معماری و شهرسازی، كه جزو نهادهاي زير مجموعه وزارت راه و شهرسازی تعريف شده، است. به طور كلی، برای هماهنگ كردن برنامه های شهرسازی به منظور ايجاد محيط زيست بهتر برای مردم، همچنين به منظور اعتلای هنر معماری ايران و رعايت سبكهای مختلف معما‌ری سنتی و ملي و ارائة ضوابط و جنبه های اصيل آن با در نظر گرفتن روشهای نوين علمی و فنی و درنتيجه يافتن شيوه های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف كشور با توجه به شرايط اقليمی و طرز زندگی و مقتضيات محلی، شورايعالی شهرسازی و معمارس ايران تأسيس شده است.
وظائف شورايعالی شهرسازی و معماری ايران به شرح زير است:

١-بررسی پيشنهادهای لازم در مورد سياست كلی شهرسازی برای طرح در هئيت وزيران.
٢-اظهار نظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامعه شهری كه شامل:
منطقه بندی، نحوه استفاده از زمين، تعيين مناطق صنعتی بازرگاني اداری، مسكونی، تأسيسات عمومی، فضای سبز و ساير نيازمنديهای عمومی شهر است.
٣-بررسی و تصويب نهائي طرحهای جامع شهری و تغييرات آنها خارج از نقشه های تفصيلی.
٤-تصويب معيارها و ضوابط و آئين نامه‌های شهرسازی.

تغییر کاربری زمین تغییر کاربری زمین وکیل متخصص ملکی وکیل متخصص ملک وکیل متخصص زمین وکیل مدافع ملکی وکیل متخصص دعاوی ملکی وکیل متخصص پرونده ملکی وکیل متخصص دعاوی زمین وکیل متخصص زمین وقفی بهترین وکیل ملکی بهترین وکیل دعاوی ملکی بهترین وکیل دعاوی املاک بهترین وکیل دعاوی زمین بهترین وکیل زمین شهری وکیل متخصص سند رسمی مرجع تغییر کاربری زمین

وکیل متخصص تنظیم سند رسمی