صلاحیت هیئت نظارت ثبت وکیل امور ثبتی

صلاحیت هیئت نظارت ثبت

وکیل امور ثبتی صلاحیت هیئت نظارت ثبت وکیل امور ثبتی، رسیدگی به چه موضوعاتی در صلاحیت هیأت‏های نظارت و شورای عالی ثبت می باشند؟

الف:هیأت نظارت

۱️⃣اشتباهاتی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت واقع شده است

عدم رعایت قانون در طی عملیات مقدماتی ثبت املاک در هیأت نظارت مورد رسیدگی قرار گرفته و ممکن است حکم به ابطال عملیات داده شود چون ملک در دفتر املاک ثبت نشده است بنابراین ابطال عملیات مقدماتی ثبت تضییع حق متقاضی ثبت یا اشخاص ثالث نمی‏باشد و تصمیم اداری به حساب می‏آید.صلاحیت هیئت نظارت ثبت وکیل امور ثبتی

۲️⃣کشف اشتباه بعد از ثبت در دفتر املاک

ثبت در دفتر املاک به منزله حق مکتسبه برای متقاضی ثبت یا مدعی مالکیت در عملیات مقدماتی ثبت اشتباهی واقع شده و بعد از ثبت در دفتر املاک اشتباه مزبور کشف شود. رفع اشتباه تا جایی که به حقوق اشخاص ثالث مربوط نشود با هیأت نظارت است.

۳️⃣اشتباه در مفاد اسناد رسمی

سند مالکیت یا اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ممکن است دارای اشتباه مربوط به ظاهر سند بوده یا قانون رعایت نشده باشد. فرض بر این است که عدم رعایت قانون یا اشتباه در طرز تنظیم اسناد رسمی بدون سوء نیت واقع شده است. بدیهی است در صورت احراز سوء نیت موضوع دارای تبعات کیفری خواهد بود.

بند ۷ ماده ۲۵ ق. ث اشتباه در مفاد اسناد رسمی را ناشی از دو عنصر بیان کرده است:

۱/۳ ـ اشتباه در طرز تنظیم اسناد

این نوع اشتباهات مربوط به ظاهر سند است و بدون تصریح در قانون رسمیت سند ساقط نمی‏شود. به عنوان مثال اگر در سند معامله نام وکیل به جای اصیل قید شدهباشد موضوع در صلاحیت هیأت نظارت است که پس از احراز اشتباه حکم به اصلاح سند داده می‏شود.

۲/۳ ـ اشتباه در تطبیق مفاد اسناد رسمی با قوانین

تنظیم کنندگان اسناد رسمی مکلفند اراده متعاملین را با قوانین تطبیق داده و عناصر هر عقد را به وضوح در سند قید نمایند. به عنوان مثال اگر موضوع یک سند رسمی عقد اجاره بوده ولی مدت آن قید نشده باشد چنین سندی قانونا فاقد اعتبار است.

۴️⃣شکایت از تصمیم رئیس واحد ثبتی

شکایت از نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مستقیما به رئیس واحد ثبتی تسلیم می‏شودو رئیس ثبت مکلف است فورا رسیدگی نموده با ذکر دلیل رأی صادر نماید. نظر رئیس واحد ثبتی برابر مقررات به ذی نفع ابلاغ می‏شود. چنانچه ذی نفع نسبت به نظر رئیس واحد ثبتی معترض باشد می‏تواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل یا هیأت نظارت تسلیم نماید. صلاحیت هیئت نظارت ثبت وکیل امور ثبتی

ب ـ شورای عالی ثبت

مرجع تجدید نظر نسبت به آرای هیأتهای نظارت، شورای عالی ثبت می‏باشد. آرای هیأتهای نظارت در مورد بندهای ۱ و ۵ و ۷ ماده ۲۵ ق. ث قابل تجدید نظر است. شورای عالی ثبت دارای دو شعبه املاک و اسناد می‏باشد. هر یک از شعب مذکور مرکب از سه نفر (دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری(۲) و مسؤول قسمت املاک در شعبه املاک و مسؤول قسمت اسناد در شعبه اسناد است).

شورای عالی ثبت علاوه بر صدور رأی در مقام تجدید نظر در مقام ایجاد وحدت

۱٫ مواد ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا…

۲٫ برابر ماده واحده (لایحه قانونی اختیارات مربوط شورای عالی قضایی) مصوب ۲۲/۴/۵۹ اختیارات وزیر دادگستری به شورای عالی قضائی محول شده است. همچنین به موجب بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی عزل و نصب و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان از وظایف رئیس قوه قضاییه است.

رویه بین هیئت‏های نظارت، رأی وحدت رویه صادر می‏نماید که در موارد مشابه برای هیأتهای نظارت لازم الاتباع است.

گفتار دوم: آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الف: صلاحیت دیوان عدالت اداری در اعتراض به آرای شورای عالی ثبت

«طبق تبصره ۲ از بند ۳ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، صرفا تصمیمات و آرای دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‏باشد و با عنایت به این که آرای صادره از شورای عالی ثبت از جمله آرای دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری نمی‏باشد و شرکت قاضی در همان شورا، شورای مرقوم را از شمول دادگاههای اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری خارج نمی‏نماید. بنابراین دادنامه شماره ۱۰۰۴ ـ ۱۵/۶/۷۲ صادره از شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است مطابق موازین قانونی تشخیص می‏گردد. این رأی وفق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع لازم الاتباع است.» صلاحیت هیئت نظارت ثبت وکیل امور ثبتی