وکیل ملکی

بازسازی نوسازی و تجدید بنای آپارتمانهای قدیمی

بازسازی و تجدید بنای آپارتمانهای قدیم

بازسازی و نوسازی، تجدید بنای آپارتمانهای قدیمی (وکیل متخصص ملکی) یکی از مسایل و اختلافاتی که گاهی بین مالکین آپارتمانها بروز می کند این است که عده ای از مالکان، با توجه به کهنه شدن ساختمان و انقضای عمر مفید آن، یا به هر دلیل دیگری، قصد تخریب و نوسازی و ایجاد ساختمان جدید دارند. ممکن است حتی کلیه ی مالکین، ضرورت چنین اقدامی را تشخیص داده و همگی بر شروع کار اتفاق نظر داشته باشند و فقط یکی از مالکین، ساز مخالف بزند و به هیچ طریق هم نتوان او را ترغیب کرد و گاهی حتی از سر لجبازی، چنین اختلافات و دعواهایی بروز پیدا می کند. مخصوصا در سالهای اخیر در مقام وکیل دادگستری و مشاور حقوقی دعاوی و پرونده های مربوط به املاک و آپارتمانها، به دفعات، با چنین پرونده هایی مواجه و حسب مورد، وکیل یکی از طرفین پرونده بوده ایم.”نوسازی آپارتمان های قدیمی

????درخصوص موضوع مورد بحث، آیین نامه ی اجرایی قانون تملک آپارتمانها تا حدود زیادی، راه را مشخص کرده است. ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها: «در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان ‌رسمی دادگستری، عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هردلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمت‌های اختصاصی، درتجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان که قصد بازسازی ‌مجموعه را دارند، می‌توانند براساس حکم دادگاه‌، با تأمین مسکن ‌استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری‌ می‌ورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام‌ عملیات بازسازی و تعیین سهم هریک از مالکان از بنا و هزینه‌ های ‌انجام شده‌، سهم مالک یا مالکان یاد شده را، به اضافه اجوری که ‌برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شده است از اموال آنها، ازجمله همان واحد استیفا کنند. در صورت عدم توافق در انتخاب‌کارشناسان‌، وزارت مسکن و شهرسازی {وزارت راه و شهرسازی} با درخواست مدیر یا هیئت‌ مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کرد.» بازسازی نوسازی و تجدید بنای آپارتمانهای قدیمی

????بنابراین باید گفت شرط ضروری صدور حکم تخلیه آپارتمانهای فرسوده جهت بازسازی و تجدید بنا، بیم خطر یا ضرر مالی و جانی است و این موضوع با ارجاع به کارشناس احراز می شود. “وکیل متخصص ملکی” نوسازی آپارتمان های قدیمی