احراز رابطه نامشروع وکیل متخصص کیفری رابطه نامشروع جنسی

احراز رابطه نامشروع و سلب حضانت

احراز از رابطه نامشروع “وکیل متخصص کیفری رابطه نامشروع جنسی” احراز رابطه نامشروع هر یک از والدین که حضانت طفل با اوست، مثبت عدم صلاحیت اخلاقی وی بوده و موجب سلب حضانت می شود

رای بدوی

در خصوص دعوی م.ف. به‌طرفیت س.ب. به خواسته حضانت فرزند دختر بنام الف. ۴ ساله بدین توضیح که خواهان با تقدیم دادخواست منعکس در پرونده مدعی شده است که خوانده به لحاظ ارتکاب جرم رابطه_نامشروع صلاحیت حضانت را نداشته لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم خوانده در پاسخ نیز ضمن پذیرش اتهام دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده است لذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نیز کیفرخواست مدرکیه و دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به ۱۱۷۳ و ۱۱۷۴ قانون ضمن سلب صلاحیت از خوانده حکم به حضانت فرزند توسط خواهان را صادر و اعلام می‌نماید و در این مدت خوانده در هر هفته ده ساعت در روز حق ملاقات از فرزند را دارد رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.رییس شعبه ۷ دادگاه عمومی خانواده شهریار 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ب. با وکالت آقای ه.ح. به‌طرفیت آقای م. ف. از دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۵-۲۳/۱/۹۳ صادره از شعبه محترم ۷ دادگاه خانواده شهریار که به‌موجب آن حضانت فرزند مشترک دختر بنام الف. چهارساله از تجدیدنظرخواه سلب و به تجدیدنظر خوانده پدر فرزند واگذارشده است به شرح توضیحات داده‌شده در دادنامه موصوف وارد نمی‌باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات نقض یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به‌مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۲۱/۱/۷۹ ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به‌موجب ماده ۳۶۵ قانون فوق‌الذکر قطعی استرییس شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه / احراز رابطه نامشروع وکیل متخصص کیفری رابطه نامشروع جنسی