وکیل وام بانک _ تکالیف مالیاتی بانک ها

وکیل وام بانک وکیل بانک در تهران وکیل امور بانکی

تکلایف مهم مالیاتی بانکها

نظر به اینکه در قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحیه های بعدی آن و قانون بودجه سال ۹۸ تكاليفی متوجه بانك ها شده است که عدم رعایت آن جرم مالیاتی محسوب شده و تبعات حقوقی و قضایی را در پی دارد لذا در این مطلب به بررسی مهمترین موارد می پردازیم:

۱- حسب ماده ۲۷۴ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۹۴ ، عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده جرم مالیاتی محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد به مجازاتهای درجه ۶ محکوم می شوند

۲- چنانچه هر یک از کارکنان بانکها – حسابداران و … در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند ( ماده ۲۷۶) – قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۹۴

۳- بانك¬ها مكلفند قبل از پرداخت یا تحویل اموال به وراث ، مالیات متعلقه را کسر و حداکثر تا آخر ماه بعد از پرداخت به وراث به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی را به وراث یا ذینفعان دیگر پرداخت نمایند ، در هر صورت باید مشخصات وراث و یا ذینفعان دیگر و مبالغ پرداختی ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شود

الف ) سپرده هاي بانكی، اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار مشمول ۳% ماليات درخصوص وراث طبقه اول و در مورد وراث طبقه دوم ۶% و برای وراث طبقه سوم ۱۲% مي¬باشد.

تبصره ۱: در صورتیکه متوفی و وراث تبعه خارجی باشند ، اموال و دارایی های متوفی که در ایران واقع است مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود ( ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه ۹۴)

تبصره ۲ : حقوق ناشي از عقود اجاره به شرط تمليك با بانك¬ها نسبت به عرصه و اعيان املاك براساس ارزش معاملاتي در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث مشمول ماليات است.

ب) بانك¬ها مكلف شده¬اند از تسليم هرگونه وجه نقد، سفته، جواهر و هر نوع مال ديگر متعلق به متوفي تا قبل از اخذ گواهي پرداخت ماليات خودداري نمايند در صورت تخلف علاوه برمسئوليت تضامني با مودی در مورد پرداخت ماليات و جرائم متعلقه ، مشمول جريمه اي به ميزان دو برابر ماليات متعلقه نيز مي-باشند. ( در خصوص صندوق امانات تسلیم هر گونه محتویات صندوق به وراث علاوه بر گواهی پرداخت مالیات مستلزم ارائه دستور مرجع قضایی نیز می باشد )

علاوه بر بانكها، متخلف و شركاء و معاونان متخلف نيز مسئوليت تضامني دارند وكاركنان بانكها كه مقصر اين امر باشند و كليه شركاء و معاونان آنان نيز در صورت عدم اخذ مفاصاي مالياتي،‌علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداري و قانوني دستگاه مربوط به خود، مكلف به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوي از سوي سازمان امور مالياتي كشور و به موجب حكم مراجع قضايي ذيربط مي‌باشند.(ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۹۴)

ج) وراث مكلف شده اند به منظور کسر هزینه های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی از ماترک ، ظرف مدت يك سال از تاريخ فوت متوفي اظهارنامه اي حاوي كليه اقلام ماترك با تعيين ارزش روز زمان فوت و تصريح بدهي¬ها و مطالبات تهيه و به اداره امور مالياتي صلاحيتدار تسليم نمايند و درصورتي كه ارزش روز ماترك كمتر از ديون و هزينه كفن و دفن و واجبات مالي متوفي باشد، مشمول ماليات نمي¬گردد و ماليات پرداختي با ارائه اسناد و مدارک مسترد خواهد شد ازاين ماده چنين نتيجه گيري مي¬شود كه بدواً ماليات كل موجودي و دارائي متوفي پرداخت و سپس براساس اظهارنامه ها از شمول ماليات خارج و ماليات پرداختي مسترد مي¬شود. (ماده ۲۶ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۹۴)

د) بانكها مكلف شده اند در صورت استعلام سازمان يا اداره امور مالياتي صلاحيت دار، مشخصات اموال و دارائي هاي متوفي نزد خود را به سازمان يا اداره مذكور حسب مورد اعلام كنند. سپرده ها و سودهای متعلقه متوفی مشمول ده درصد مالیات می باشد . (ماده ۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۹۴)

۴- در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر تکلیف به کسر۳ % از وجوه پرداختی بابت قراردادهای حجمی ، حق الزحمه پزشکی ، هزینه های بیمارستانی ، حق الزحمه ارائه خدمات ، نگهداری و تعمیر تاسیسات ، هر نوع کار ساختمانی و فنی حذف شده است ( بند ۲۵ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۹۴) لذا بانک تکلیفی به کسر ۳% مذکور ندارد لکن پرداختهای تحت عنوان حق المشاوره ، حق حضور در جلسات ، حق التدریس ، حق التحقیق و حق پژوهش مشمول مالیات به نرخ ده درصد می باشد که بانک مکلف به کسر ده درصد و پرداخت به اداره مالیاتی می باشد .

۵- تكليف به كسر ۵ درصد از مبلغ حق الوكاله وكلاي دادگستري موضوع ماده ۱۰۳ قانون ماليات¬هاي مستقيم كماكان به قوت خود باقي است.

۶- در مورد پرداختهایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی به عمل می آید پرداخت کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را با رعایت معافیت قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون به نرخ مقطوع ۱۰ درصد محاسبه ، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرست نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن – پرداخت کنند در صورت تخلف مسئول پرداخت مالیات و جریمه های ممکن خواهند بود ( تبصره ماده ۸۶ اصلاحی در سال ۹۶)

۷- به منظور افزایش شفافیت تراکنش های بانکی مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی کلیه بانکها موظفند بر اساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حسابهای بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش های بانکی (درون بانکی و بین بانکی ) مودیان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند ( بند ح تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۸)

۸- بدین وسیله تاکید می شود برابر تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم اعطای تسهیلات بانکی منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد و بر اساس ضوابط اجرایی تبصره یک این ماده قانونی ( مصوب سال ۱۳۹۵) ، اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی و یا صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی و ریالی با توجه به مبالغ در نظر گرفته شده جهت اشخاص حقوقی ( ۳ میلیارد ریال و بالاتر ) و اشخاص حقیقی ( یک میلیارد ریال و بالاتر ) مستلزم اخذ استعلام از سامانه الکترونیکی صدور گواهی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور می باشد/کانال حقوق بانکی