وکیل ملکی

نمونه رای فک رهن _ وکیل دعاوی بانکی

رای بدوی فک رهن
نمونه رای فک رهن، در خصوص دادخواست خواهان خانم م.الف. فرزند ر. با وکالت آقایان م.الف. و ع.و . به طرفیت خواندگان ۱-م.ز و غیره مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی به نام موکل و رفع موانع تنظیم سند و خسارات به شرح دادخواست مقوم به ۵۱ میلیون ریال با توجه به محتویات و اوراق پرونده و توجهاً به پاسخ استعلام طی شماره ۵۹۹۹۲ مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ که حکایت از در رهن بودن ملک متنازعٌ‌فیه به پلاک ثبتی ۷۹۵/۱۲۴ داشته است. 
لذا بنا به مراتب یاد شده و عدم تصریح فک رهن به‌عنوان خواسته و به تبع آن طرف دعوی قرار ندادن بانک مرتهن از سوی خواهان دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت حاضر قابلیت استماع ندانسته و قرار عدم استماع و رد دعوی خواهان [را] صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.رئیس شعبه ۲۱۸ دادگاه عمومی تهران – گلدار” نمونه رای فک رهن

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم م.الف. با وکالت آقایان و. و الف.ب. به طرفیت آقای م.ز. و غیره نسبت به دادنامه شماره ۲۱۷-۵/۴/۹۱ صادره از شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی خواهان مبنی بر الزام به تنظیم سند به لحاظ عدم طرح دعوی به طرفیت بانک و نیز همچنین طرح ننمودن دعوی فک رهن صادر گردیده موجه و صحیح به نظر می‌رسد چرا که اولاً در دعوی فک رهن نیازی به طرف قراردادن بانک مرتهن نیست ثانیاً از آنجایی که تجدیدنظرخواه در سطر پنجم دادخواست دعوی فک رهن را مورد خواسته قرار داده است لذا صدور قرار رد به این دلیل که دعوی فک رهن طرح نگردیده موجه و صحیح نیست دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی و نیز ماده ۷۷۱ قانون مدنی ضمن نقض قرار مزبور پرونده را اعاده تا دادگاه محترم بدوی در ماهیت قضیه رسیدگی و اظهارنظر نماید. رأی صادره قطعی است.رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه حضرتی – کیازاد/ پژوهشگاه قوه قضائیه