جزییات دیه اعضای بدن در تصادفات رانندگی سال ۹۸

جزییات دیه اعضای بدن در تصادفات رانندگی در سال ۹۸

جزییات دیه اعضای بدن در تصادفات رانندگی در سال ۹۸

برای دیدن مقدار دیه هر یک از اعضای بدن کلیک کنید

دیه کامل در ماههای عادی در سال ١٣٩٨: ۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

یک ده هزارم: ۲۷/۰۰۰ تومان
یک هزارم: ۲۷۰/۰۰۰
یک دهم درصد: ۲۷۰/۰۰۰

دو دهم درصد: ۵۴۰/۰۰۰

سه دهم درصد: ۸۱۰/۰۰۰

چهار دهم درصد: ۱/۰۸۰/۰۰۰

پنج دهم درصد یا نیم درصد: ۱/۳۵۰/۰۰۰

شش دهم درصد: ۱/۶۲۰/۰۰۰

هفت دهم درصد: ۱/۸۹۰/۰۰۰

هشت دهم درصد: ۲/۱۶۰/۰۰۰

نه دهم درصد: ۲/۴۳۰/۰۰۰

یک صدم دیه: ۲/۷۰۰/۰۰۰

دو درصد دیه: ۵/۴۰۰/۰۰۰

سه درصد دیه: ۸/۱۰۰/۰۰۰

چهار درصد دیه: ۱۰/۸۰۰/۰۰۰

پنج درصد دیه: ۱۳/۵۰۰/۰۰۰

شش درصد دیه: ۱۶/۲۰۰/۰۰۰

هفت درصد دیه: ۱۸/۹۰۰/۰۰۰

هشت درصد دیه: ۲۱/۶۰۰/۰۰۰

نه درصد دیه: ۲۴/۳۰۰/۰۰۰

ده درصد یا یک دهم دیه: ۲۷/۰۰۰/۰۰۰

دو دهم دیه: ۵۴/۰۰۰/۰۰۰

سه دهم دیه: ۸۱/۰۰۰/۰۰۰

چهار دهم دیه: ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰

پنج دهم دیه یا نصف دیه: ۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰

شش دهم دیه: ۱۶۲/۰۰۰/۰۰۰

هفت دهم دیه: ۱۸۹/۰۰۰/۰۰۰

هشت دهم دیه: ۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰

نه دهم دیه: ۲۴۳/۰۰۰/۰۰۰

ثلث دیه: ۹۰/۰۰۰/۰۰۰

ربع دیه: ۶۷/۵۰۰/۰۰۰

خمس دیه: ۵۴/۰۰۰/۰۰۰

دیه کامل در ماههای حرام: ۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰

ماههای حرام:

١- رجب (۲۸ اسفند ۹۶ الی۲۸ فروردین ۹۷)٢- ذی القعده (۲۴ تیر الی۲۱ مرداد)٣- ذی الحجه (۲۲ مرداد الی ۱۹ شهریور)٤- محرم (۲۰ شهریور الی ۱۸ مهر

مطابق ماده ۸ و ۱۳ قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ نیازی به تهیه الحاقیه افزایش تعهدات، نیست.