میزان اجراییه سند رهنی بانک ها شماره وکیل بانکی

میزان اجراییه سند رهنی بانک ها

شماره تلفن وکیل بانکی ، میزان اجراییه سند رهنی بانک ها و پاسخ به سوال املاک در رهن بانکها به چه مبلغی تملیک می شوند

صدور اجراییه در خصوص اسناد رهنی بانکها تعهدات منجز تا سقف سند رهنی به اضافه جریمه مقرر در قرارداد صحیح است

یکی از سوالات مهمی که دائم پرسیده می شود مفهوم سقف سند رهنی است و اینکه برخی به اشتباه فکر می کنند بانکها صرفا تا این مبلغ امکان تملیک وثیقه را دارند؛ در حالی که در اجرائیه صادره توسط بانکها سقف سند رهنی بعلاوه سود و جرایم ذکر شده در قرارداد ملاک صدور اجراییه می باشد که ممکن است چند برابر عدد مذکور در سند رهنی شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه ۱۳۲۶/۹۵/۷

شماره پرونده ۹۵-۵۹-۸۷۱

تاریخ نظریه :۱۳۹۵/۰۶/۰۷

با توجه به تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی آیا امکان صدور اجراییه در خصوص اسناد رهنی بانکی منوط به تعیین صریح و بی‌قید و شرط رقم میزان بدهی گیرنده تسهیلات در سند رهنی و در تاریخ تنظیم آن می باشد؟میزان اجراییه سند رهنی بانک ها شماره تلفن وکیل بانکی

پاسخ

با توجه به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی رئیس قوه قضاییه ورقه اجرایی را فقط نسبت به تعهداتی می‌توان صادر کرد که در سند منجزا قید شده باشد و مطابق ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد رسمی راجع به دیون و اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است لذا در فرض سوال صدور اجراییه در خصوص اسناد رهنی بانک موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا نسبت به تعهدات منجز که شامل مبلغ تعیین شده به اضافه جریمه مقرر در قرارداد می شود بلا اشکال است ولی نسبت به تعهدات مشروط یا مجمل و مبهم امکان صدور اجراییه ثبتی وجود ندارد.میزان اجراییه سند رهنی بانک ها