اعسار از پرداخت مهریه قبل از مطالبه زوجه

اعسار از پرداخت مهریه قبل از مطالبه زوجه

نمونه رای ممنوعیت اعسار از پرداخت مهریه قبل از مطالبه زوجه

اعسار از پرداخت مهریه قبل از مطالبه زوجه و نمونه رای دیوان عالی کشور در خصوص ممنوعیت اعسار از پرداخت مهر قبل از مطالبه زوجه در نوشتار ذیل مطالعه می شود.

رای دیوان : فرجام‌خواهی خانم م.ذ. با وکالت آقای م.ب. نسبت به اساس دادنامه شماره ۱۱۰۵ مورخ ۲۲/۹/۹۰ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان که در مقام اصلاح و تأیید دادنامه شماره ۳۷۲ مورخ ۱۳/۴/۹۰ شعبه سوم دادگاه عمومی بم انشاء گردیده و متضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به خواسته زوج فرجام‌خوانده است وارد و موجه به نظر نمی‌رسد.زیرا طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد وفق مقررات همسرش را مطلقه سازد و مخالفت زوجه مؤثر در مقام نیست. النهایه زوج مکلف گردیده به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، قبل از اجراء و ثبت صیغه طلاق، کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه را نقداً در حق وی تأدیه نماید.

در این پرونده چون زوج فرجام‌خوانده خواستار طلاق همسرش گردیده و گواهی عدم امکان سازش به درخواست وی اصدار یافته لذا مطابق تبصره مذکور مکلف است کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهریه و… را نقداً پرداخت نماید و زوج ابتدائاً و بدون مطالبه مهریه توسط زوجه و محکومیت به پرداخت آن با تقدیم دادخواست مدعی اعسار از پرداخت یک‌جای مهریه شده و درخواست تقسیط آن را نموده و محکمه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش با پرداخت تقسیط مهریه موافقت نموده است در حالی‌که مهریه زوجه طبق مفاد قباله نکاحیه عندالمطالبه بوده و زوج بدون مطالبه مهریه از ناحیه زوجه هیچ تکلیفی در پرداخت آن نداشته تا بخواهد ادعای اعسار بنماید و علی‌القاعده حسب مقررات مربوط به اعسار ادعای اعسار از طرف زوج نسبت به حقوق زوجه در صورتی قابلیت استماع و پذیرش را دارد که مسبوق به مطالبه حقوق از طرف زوجه و صدور حکم قطعی بر محکومیت زوج بوده باشد فلذا دادنامه بدوی و فرجام‌خواسته در قسمتی که زوج را مکلف به پرداخت تقسیط مهر نموده به لحاظ عدم مطابقت آن با محتویات پرونده و مغایرت آن با موازین قانونی مخدوش بوده و مستنداً به بند ۲ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌شود و تجدید رسیدگی به استناد بند ج ماده ۴۰۱ همان قانون به شعبه محترم هم‌عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد.

رییس شعبه ۸ دیوان‌عالی کشور – مستشار – عضومعاون
عباسیان – ناصح -کریم‌پور نطنزی