صدور پروانه در زمین وقفی وکیل دعاوی زمین

وکیل دیوان عدالت اداری _ صدور پروانه ساختمانی با قید تملک رایگان زمین

وکیل دیوان عدالت اداری

تملک رایگان اراضی اشخاص توسط شهرداری جواز قانونی و شرعی نداشته و موکول نمودن صدور پروانه به واگذاری رایگان زمین فاقد توجیه است.

رای بدوی

ماحصل شکایت شکات با وکالت ح.ف الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی می باشد به بررسی مفاد رونوشت سند مالکیت رسمی شماره…… اداره ثبت اسناد و املاک مشهد، مالکیت شکات نسبت به پلاک موصوف محرز می‌باشد و با توجه به اینکه کل مساحت پلاک موصوف ۵۰۰۰ متر مربع می باشد که شکات ۱۰۰۲ مترمربع از آن را جهت اجرای طرح تعریض خیابان به شهرداری واگذار نموده و از شهرداری تقاضای صدور پروانه احداث ساختمانی مسکونی در پلاک موصوف را داشته که شهرداری صدور پروانه را منوط به واگذاری ۳۵ درصد از زمین به شهرداری به صورت رایگان نموده که با توجه به اینکه بر اساس مفاد دادنامه های ۱۴/۵/۸۰ _۱۹۷ و ۱۶۰_۲۷/۵/۸۱ و ۱۶۹_۱۱/۱۰/۸۴ و ۳/۴/۸۶_۵۹ و۲۱۱_۷۵/۴/۱۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تملک رایگان اراضی اشخاص توسط شهرداری جواز قانونی و شرعی نداشته لذا موکول نمودن صدور پروانه به واگذاری رایگان زمین غیر موجه تشخیص و به تجویز مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام شهرداری نسبت به صدور پروانه ساختمانی در پلاک موصوف بدون دریافت رایگان زمین و صرفاً با دریافت عوارض قانونی صادر و اعلام می‌گردد این رای قطعی است.

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۴۸۴۳
رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه/پژوهشگاه قوه قضاييه