قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی وکیل بانکی

دعوی بر علیه بانک

قبل از شروع به دعوا بر علیه بانک سعی در جمع آوری اطلاعات و مدارکی نمایید که در اثنای دعوا بر علیه بانک به کمک شما می آیند.


مدارک مورد نیاز به شرح ذیل می باشد:

۱- قرارداد تسهیلاتی:
معمولاً بانک ها به جهت بیم طرح دعوا بر علیه بانک ، قرارداد یاد شده را در اختیار شما قرار نمی دهند و در بدو امر و قبل از واریز تسهیلات از شما امضایی مبنی بر اینکه قرارداد یاد شده را دریافت نموده اید اخذ می نمایند. در صورت مطالبه قرارداد و امتناع بانک از ارائه قرارداد مذکور اقدام به داد و بیداد و خشونت نکرده و سعی نمایید اطلاعاتی در خصوص قرارداد از جمله نوع تسهیلات ، نرخ تسهیلات ، سال اخذ ، مبالغی که تا کنون پرداخت شده و مبلغی که بانک مطالبه کرده است بدست آورید. هر چند بانک سعی می نماید بسیاری از افراد را به این وسیله از طرح دعوا بر علیه بانک منصرف نماید اما بدون نگرانی حل این مسئله را به گروه وکلای حاتم که متخصص در طرح دعوا بر علیه بانک هستند بسپارید.


۲- سند رهنی:
قراردادی که به موجب آن ، ملک در رهن بانک قرار داده شده است.


۳-اجرائیه صادره :
در صورتی که اجرائیه به شما ابلاغ نگردیده است با مراجعه به ثبت نسخه ای از آن را دریافت نمایید.


۴- استعلام بانک مرکزی در خصوص تسهیلات معوق:
استعلام مربوطه را می توانید ازهر بانکی بگیرید.


۵- گردش حساب از تاریخ واریز تسهیلات:
گردش حساب به صورتی که مبالغ واریزی و برداشتی بانک مشخص باشد.