وکیل ملکی

ثبت زمین ورثه ای

ثبت زمین ورثه ای وکیل متخصص زمین ؛ در مورد اراضی مشاع بین ورثه تازمانیکه تقسیم ترکه و تعیین سهم موروثی هر کدام از ورثه انجام نشده باشد امکان ثبت قسمتی از زمین وجود ندارد

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای م.خ با وکالت آقای ع.ر به طرفیت آقایان ۱_الف ۲_ ح هر دو خ به خواسته اعتراض به تقاضای ثبت پلاک های ثبتی ۳/۱۶۲ و ۳/۱۷۵ واقع در لواسان کوچک به انضمام هزینه دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و خواسته خواهان بدین مختصر که اراضی تحت پلاک های ۳/۱۶۲ و ۳/۱۷۵ مشاعی و در تصرف کل ورثه بوده و فاقد تقسیم نامه می باشد که خواندگان به صورت دلخواه و بدون اطلاع و توافق اقدام به تصرف قسمت معین و مرغوب زمین از پلاک های مصوف نموده اند و طی تشریفات ثبتی برای قسمت مورد تصرف اقدام و سپس در فرجه قانونی به عملیات ثبتی از ناحیه خواهان اعتراض شده است و توجهاً به استعلام انجام گرفته شده از اداره ثبت که حکایت از اعتراض خواهان فوق به تقاضای ثبت در مهلت قانونی دارد و با محلول نظر قرار دادن اینکه تا زمانی که سهام ورثه مشخص و معین شده باشد تقاضای ثبت نسبت به قسمت انتخابی از اراضی موروثی وجاهت قانونی ندارد لذا با عنایت به جمیع اوراق پرونده دعوی خواهان را وارد دانسته مستندا به ماده ۱۶ ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن پذیرش اعتراض خواهان حکم به بطلان تقاضای ثبت پلاکهای ثبتی ۳/۱۶۲ و ۳/۱۷۵ واقع در لواسان کوچک به انضمام پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. /پژوهشگاه قوه قضاييه ثبت زمین ورثه ای وکیل متخصص زمین