صدور پروانه در زمین وقفی وکیل دعاوی زمین

تأثیر پرداخت حق بیمه بعد از قطع همکاری بر استحقاق بیمه بیکاری

پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما بعد از قطع همکاری، موجب اسقاط حق کارگر در برخورداری از بیمه بیکاری نمی‏شود.

ما حصل خواسته شاکی برقراری بیمه بیکاری است. نظر به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و اینکه صرف پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما بعد از قطع همکاری، موجب اسقاط حق قانونی کارگر از مقرری بیمه بیکاری نمی‏باشد، زیرا کارفرما طی نامه‏ای اعلام داشته که شاکی بعد از قطع همکاری از تاریخ … نزد وی کار ننموده و حق بیمه به لحاظ اجتناب از هرگونه تخلف قانونی و جریمه احتمالی پرداخت شده است و اقتضا دارد که هیأت بررسی کننده نسبت به استحقاق شاکی تحقیق نماید. لذا با توجه به مراتب مستنداً به مواد ۲، ۴ و ۶ قانون بیمه بیکاری، حکم به ورود و رأی مجدداً هیأت بررسی کننده بیمه بیکاری صادر و اعلام می‏دارد و در خصوص شکایت به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ عدم توجه دعوی مستنداً به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‏گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
کرمی ـ شجاعی نوری