آیا سهام عدالت قابل توقیف است

آیا سهام عدالت قابل توقیف است

آیا سهام عدالت قابل توقیف است وکیل متخصص حقوقی به پاسخ پرسش مربوط بر اساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه می پردازیم

سهام عدالت تا حدی که آزاد می شود قابل توقیف و فروش از طریق شرکت سپرده گذاری مرکز اوراق بهادار و تسویه وجوه است.

شماره نظریه : ۷/۹۹/۳۹۳
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۶/۱۰
شماره پرونده : ۹۹_۱ / ۳_۳۹۳ح

سوال: آیا سهام عدالت قابل توقیف ؛ فروش یا مزایده است و مرجع توقیف آن کدام است ؟
آیا فروش و مزایده سهام مذکور باید از طریق بورس، بانک یا کارگزاری خاص انجام پذیرد؟
آیا صرفا ۳۰ درصد اعلامی سهام عدالت قابل فروش است یا می توان کل سهام متعلق به محکوم علیه را به موجب دستور قضایی به فروش رساند ؟

پاسخ :

با توجه به ابلاغ نامه مورخ ۱۳۹۹/۲/۹ مقام معظم رهبری مبنی بر آزادسازی سهام عدالت مصوب ۱۳۹۹/۴/۲۳ شورای عالی بورس و اوراق بهادار سهم یاد شده تا حدی که آزاد میشود ؛ قابل توقیف و فروش از طریق شرکت سپرده گذاری مرکز اوراق بهادار و تسویه وجوه است. 

به هر میزان که ساز و کار انتقال سهام مذکور فراهم شود ؛ به دستور مقام قضایی ؛ قابل توقیف و فروش است و لذا امکان فروش قسمتی از سهام عدالت که آزادسازی نشده است ؛ وجود ندارد.

بنابراین وقتی رای محکومیت قطعی دارید می توانید از واحد اجرای احکام دادگستری تقاضای استعلام سهام عدالت محکوم علیه را بنمایید و در صورتی که پاسخ استعلام مثبت بود نسبت به توقیف سهام عدالت اقدام نمایید